Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Πατριαρχικό και Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Άγιο Νικόλαο Στέγης (ΦΩΤΟ)

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Αὐγούστου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀφίχθη ἐξ Ἱεροσολύμων εἰς Κύπρον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπσικόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ...
ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου. Κατά τήν εἰς Λάρνακα ἄφιξιν Αὐτοῦ, τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος καί ὁ ἐν Κύπρῳ Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦἱεροδιακόνου τῆς ἐν ΚύπρῳἘξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου π. Χριστοδούλου.
Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Λάρνακος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου μετέβη εἰς τήν παρά τήν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου προσφάτως  ἀνακαινισθεῖσαν καί ἐγκαινιασθεῖσαν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἔνθα εἶχε προπορευθεῖ καί ἠτοίμασεν ὑποδοχήν ὁ Ἔξαρχος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος.
Μετά τήν ὑποδοχήν καί τήν ἐν τῷ Ναῷ προσκύνησιν ἠκολούθησεν ἀνάπαυσις ἐκ τοῦ κόπου τοῦ ταξιδίου, τήν μεσημβρίαν δέ ὁ Ἔξαρχος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος παρέθεσε γεῦμα ἐν τῆἘξαρχίᾳ πρός τιμήν τῶν Μακαριωτάτων καί τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Κύπρου κ. Καδῆ.
Τό ἑσπέρας, ἐτελέσθη Ἑσπερινός εἰς τόν Ναόν τῆς Ἐξαρχίας, προεξάρχοντος ἄνευ μανδύου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἀργότερον δέ, τήν ἑσπέραν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί ἄλλων προσκεκλημένων.
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς 18ης/31ης Αὐγούστου 2014, ἔλαβε χώραν τό Πατριαρχικόν καί Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντων αὐτοῖς τοῦ Ἐξάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μεσαωρίας κ. Γρηγορίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ρωμανοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, τοῦ Ἀρχιδιακόνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων π. Εὐλογίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου π. Κυπριανοῦ, ψαλλόντων βυζαντινῷ τῷ ὕφει ἑλληνιστί καί ἀραβιστί ἱεροψαλτῶν ἐκ τῶν νεολαιῶν τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, αἱ ὁποῖαι καί παρηκολούθησαν τήν λειτουργίαν ἐν κατανύξει καί εὐλαβείᾳ καί ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων καί ἔλαβον τό ἀντίδωρον καί εὐλογίαν εἰκόνος τῆς Θεοτόκου παρά τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν, μετά τῶν λόγων Αὐτῶν εὐλογίας, παραμυθίας καί διδασκαλίας πνευματικῆς, ἵνα παραμένουν ἐν τῇ ἀληθείᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν πιστότητι καί ἑνότητι.
Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν παρετέθη δεξίωσις δι᾽ ἀναψυχήν μετά τῶν ἐδεσμάτων τῆς Κυπριακῆς φιλοξενίας, ὡς συνέβη καί κατά τάς προηγουμένας ἡμέρας τῆς κατασκηνωτικῆς παραμονῆς αὐτῶν ἐν Κύπρῳ.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη τράπεζα ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί εἰς ὅλους τούς μετασχόντας εἰς τήν κατασκήνωσιν νέους ἐκ τῶν τεσσάρων εἰρημένων Ἐκκλησιῶν.
Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος, οἱ νέοι τῆς κατασκηνώσεως έψαλλαν ἐκκλησιαστικά ᾄσματα καί ἐτραγούδησαν καί ἐχόρευσαν παραδοσιακούς χορούς.
Εὐλογήσαντες  τά περισσεύματα τῶν κλασμάτων, οἱ Προκαθήμενοι, ηὐχήθησαν τήν ἐπανάληψιν τῆς κατασκηνώσεως τό ἑπόμενον ἔτος.
Μετά τήν ἐν τῆ Ἐξαρχίᾳ μεσημβρινήν ἀνάπαυσιν καί τήν προσκύνησιν ἐν τῷ ναῷ αὐτῆς, ἡ Πατριαρχική Ἱεροσολυμιτική συνοδεία καί ἡ Ἀρχιερατική τῆς Κύπρου παρεκάθισαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ἐν τῆ Μητροπόλει Κιτίου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσάνθου.
Μετά ταῦτα, ἐπιβιβασθέντες ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ εἰς ἀεροπλάνον τῶν Κυπριακῶν ἀερογραμμῶν, προσεγειώθησαν εἰς τό ἀεροδρόμιον BenGurion. Ἐντεῦθεν ἀφίχθησαν περί τήν μεσονύκτιον ὥραν εἰς Ἱεροσόλυμα, δοξολογοῦντες τόν Θεόν καί ἐπί τῆ εὐεργεσίᾳ Αὐτοῦ ταύτῃ ἐπ᾽ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου